0

Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY electromobility.ONE sp. z o.o.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady sprzedaży Produktów przez electromobility.ONE sp. z o.o. oraz ewentualnych towarów lub usług dodatkowych.

2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego dokumentu w przypadku korzystania z Witryny, składania zamówień oraz zakupu Produktów.

§ 2
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty oferowane przez electromobility.ONE korzystająca ze świadczonych przez electromobility.ONE usług.
2. Electromobility.ONE – electromobility.ONE Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 80 / F35, 00-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800543, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223166585, REGON: 384181550, e-mail: info@electromobility.one, nr tel. +48 22 308 00 09.
3. Produkt – urządzenie lub zestaw urządzeń, których podstawową funkcją jest ładowanie pojazdów elektrycznych, oferowane przez electromobility.ONE Klientom.
4. Regulamin – niniejszy dokument, tj. Regulamin Sprzedaży electromobility.ONE Sp. z o.o.
5. Witryna – witryna internetowa electromobility.ONE, dostępna pod adresem: electromobility.one zawierająca informacje o oferowanych przez electromobility.ONE produktach oraz umożliwiająca ich zakup.
6. Montaż – dodatkowa usługa oferowana przez electromobility.ONE, polegająca na montażu zakupionych Produktów za odrębnym wynagrodzeniem.
7. Operator płatności – podmiot świadczący usługi w zakresie dokonywania płatności online (zarówno poprzez obciążenie karty płatniczej, jak i poprzez tzw. szybki przelew), za pośrednictwem którego Klient może dokonać płatności na rzecz electromobility.ONE. Operatorem płatności za pośrednictwem którego dokonywane są płatności jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII, Wydział Gospodarczy KRS pod nr. 0000320590, NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561.

§ 3
ZAKUP PRODUKTÓW

1. Klient, w celu dokonania zakupu za pośrednictwem Witryny, zobowiązany jest do podania co najmniej następujących danych:
1.1 imienia i nazwiska, ew. nazwy firmy,
1.2 adresu e-mail,
1.3 adresu do korespondencji,
1.4 numeru telefonu,
1.5 oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu.
2. Procedura zakupu Produktu za pośrednictwem Witryny przebiega etapowo, Klient zaś winien postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi bezpośrednio w Witrynie, ewentualnie przekazywanymi na adres e-mail wskazany w ust. 1 pkt 2.
3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Witryny wymaga dokonania wyboru Produktu, ewentualnych opcji dodatkowych (takich jak dodatkowa gwarancja, długość przewodu, itp.) oraz podania danych wskazanych w ust. 1.
4. Zakupu dokonywany w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może dokonać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie umocowanie do działania w jej imieniu.
5.W celu złożenia zamówienia należy:
5.1 wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „CHCĘ KUPIĆ” lub innego równoważnego,
5.2 wpisać dane, o których mowa w ust. 1, w tym podać adres na który ma nastąpić dostawa Produktu,
5.3 o ile opcja taka jest dostępna, wybrać sposób dostawy Produktu,
5.4 kliknąć przycisk „Przejdź do płatności” i opłacić zamówienie.
6. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia, wysłane zostanie przez electromobility.ONE potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.
7. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Produktu albo gdy zamówiony Produkt jest chwilowo niedostępny, electromobility.ONE poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer telefonu wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie(w szczególności na zamianę Produktu na podobny, o zbliżonych właściwościach i cenie), zamówienie zostanie anulowane lub – jeśli Klient wyrazi na to zgodę – pomniejszone o brakujący Produkt.
8. Electromobility.ONE zobowiązana jest do przekazania zakupionego Produktu Klientowi nie wcześniej, niż po uiszczeniu pełnej ceny należnej electromobility.ONE.
9. Podczas zakupu za pośrednictwem Witryny Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.
10. Szczegółowe warunki dotyczące nabycia Produktów oraz ich dostarczenia mogą być również przekazywane w formie komunikatów wyświetlanych w Witrynie, w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały.
11. Usługa montażu stacji ładującej jest wyceniana indywidualnie na podstawie indywidualnego zgłoszenia, dlatego nie jest objęta możliwością opłacenia kartą płatniczą.

§ 4
DOSTAWA

1. Dostawa Produktów jest realizowana na terenie Polski chyba, że co innego wynika z treści informacji zamieszczonej w Witrynie.
2. Koszty dostawy określone są w Witrynie, w opisie Produktu lub są w inny sposób prezentowane jednoznacznie i czytelnie podczas składania przez Klienta zamówienia.
3. Produkt dostarczany jest pod adres Klienta wskazany przy składaniu zamówienia. Klient może żądać od electromobility.ONE dostarczenia przesyłki pod inny adres, tylko po uprzednim tego uzgodnieniu.
4. Dostawcą nabywanych przez Klienta Produktów jest podmiot zewnętrzny. electromobility.ONE nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki, ani sposób jej dostarczenia, zobowiązuje się jedynie przyjmować uwagi Klientów co do sposobu dostarczenia przesyłki iw miarę możliwości przekazywać je podmiotowi realizujące mu dostawę.
5. Electromobility.ONE zobowiązany jest do przygotowania towaru do wysyłki oraz przekazania go podmiotowi realizującemu dostawę w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i otrzymania płatności.
6. Electromobility.ONE nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w ich dostarczeniu i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy, a także w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
7. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.
8. Electromobility.ONE zobowiązane jest do dostarczenia Produktów bez wad. Electromobility.ONE ponosi odpowiedzialność za wady Produktów zgodnie z regulacją tej odpowiedzialności zawartą w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561–5563 k.c. (lub przepisami, które zastąpią tę regulację).
9. Klient przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na określone usługi związane z Produktem, z uwagi na ich charakter, może powodować konieczność zaakceptowania przed złożeniem zamówienia szczegółowych zasad realizacji usługi.

§ 5
MONTAŻ

1. W toku zakupu Produktu Klient może złożyć wniosek o dokonanie wyceny Montażu, zaznaczając odpowiednią opcję w Witrynie („Zamów wycenę montażu”).
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od daty zakupienia Produktu, electromobility.ONE skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu e-mail, aby ustalić szczegóły dotyczące przygotowania wyceny Montażu.
3. W celu dokonania wyceny Montażu Klient może być zobowiązany w szczególności do podania danych technicznych instalacji elektrycznej, z którą współpracować ma Produkt, wypełnienia odpowiedniego formularza, przekazania dokumentacji zdjęciowej, a także przekazania wszelkich innych informacji, jakie electromobility.ONE uzna za niezbędne do przygotowania wyceny Montażu.
4. Electromobility.ONE może uznać, że w celu dokonania wyceny Montażu koniecznym jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu, w którym planowane jest przeprowadzenie Montażu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do udostępnienia electromobility.ONE (lub wskazanym przez electromobility.ONE podwykonawcom) miejsca lub miejsc, w których ma być przeprowadzany Montaż, a także wszystkich innych miejsc, do których dostęp może okazać się konieczny do wykonania Montażu.
5. Wszystkie dane oraz informacje Klient zobowiązany jest przekazywać electromobility.ONE niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zwrócenia się o ich przekazanie przez electromobility.ONE . W takim też terminie Klient zobowiązany jest do udostępnienia miejsc o których mowa w ust. 4.
6. Dokonanie przez electromobility.ONE wyceny Montażu jest bezpłatne. electromobility.ONE może z ważnych przyczyn odmówić wykonania wyceny Montażu, w szczególności w przypadku braku współdziałania przez Klienta w sposób opisany w ust. 3 – ust. 5 powyżej. 7. Po przekazaniu Klientowi wyceny Montażu może on powiadomić electromobility.ONE o chęci skorzystania z takiej usługi lub przekazać informację o rezygnacji z Montażu.
8. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci skorzystania z usługi Montażu, electromobility.ONE przekaże Klientowi szczegółową ofertę w tym zakresie wraz z odrębnym regulaminem opisującym prawa i obowiązki Stron. electromobility.ONE przystąpi do wykonania Montażu nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Klienta oferty o której mowa w zdaniu poprzednim oraz treści regulaminu.

§ 6
PŁATNOŚCI

1. Klient realizuje płatność za zamówienie bezpośrednio po złożeniu zamówienia oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w formie elektronicznej, za pośrednictwem funkcjonalności płatności elektronicznych udostępnionych przez Operatora płatności.
2. W każdym przypadku, gdy Klient zobowiązany będzie do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz electromobility.ONE, firma przekaże Klientowi informację o cenie (podanej wraz z podatkami), informację o głównych cechach Produktu, za który uiszczana jest dana należność oraz sposobie zapłaty.
3. Płatności dokonywane za pośrednictwem Operatora płatności realizowane są w sposób oraz na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, udostępnionym bezpośrednio przez wzmiankowanego Operatora płatności. Za dokonywanie płatności za pośrednictwem Operator płatności, operator ten może pobierać dodatkowe opłaty, w każdym jednak przypadku Klient zostanie o tym powiadomiony.
4. Szczegółowa instrukcja dotycząca dokonania płatności przez Klienta będzie przekazywana w formie komunikatów wyświetlanych w Witrynie lub na platformie udostępnianej przez Operatora płatności, w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały. Klient winien postępować zgodnie z przekazywanym mu na bieżąco instrukcjami.
5. Płatności na rzecz electromobility.ONE mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez electromobility.ONE lub Operatora płatności przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów.
6. Dostępne formy płatności obejmują m.in. następujące karty płatnicze:
6.1 Visa,
6.2 Visa Electron,
6.3 Mastercard,
6.4 MasterCard Electronic,
6.5 Maestro.

§ 7
KORZYSTANIE Z WITRYNY

1. Korzystanie z Witryny, składanie zamówień oraz zakup Produktów wymaga:
1.1 posiadania przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie zasobów wzmiankowanej sieci, akceptującą pliki typu cookies,
1.2 aktywnego połączenia z siecią Internet, pozwalającego na obustronną komunikację,
1.3 posiadania czynnego adresu e-mail, z którego Klient może bez przeszkód korzystać.
2. Klient zobowiązany jest do przekazania w trakcie składania zamówienia wyłącznie prawdziwych informacji.
3. W przypadku niespełnienia przez Klienta wymagań, opisanych w ust. 1 i 2 powyżej electromobility.ONE nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia zamówienia lub problemów w jego realizacji.
4. Klient zobowiązany jest nadto do:
4.1 korzystania z Witryny w sposób nie utrudniający korzystanie z niego innym Klientom,
4.2 powstrzymania się od działań, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać funkcjonowanie Witryny, w tym polegających naniszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu dostępu do Witryny innym Klientom,
4.3 powstrzymania się od działań z wykorzystanie wirusów, trojanów, botów lub innych kodów lub programów komputerowych, które mogą wpływać w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie Witryny,
4.4 przestrzegania autorskich praw majątkowych electromobility.ONE.

§ 8
GWARANCJA NA PRODUKTY

1. electromobility.ONE udziela niniejszym Klientowi gwarancji na Produkty, na okres 2 lat od daty wyprodukowania Produktu, nie krócej jednak niż1 rok od daty dokonania jego zakupu od electromobility.ONE.
2. Serwis gwarancyjny może być realizowany wyłącznie przez electromobility.ONE lub podmiot przez niego wskazany. Do Produktu załączana jest odrębna karta gwarancyjna, niezbędna do realizacji uprawnień gwarancyjnych. Jeżeli Klient nie otrzymał wraz z Produktem karty gwarancyjnej, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym electromobility.ONE.
3. W przypadku, jeżeli Klient nie posiada doświadczenia w montażu urządzeń podobnych do Produktu, zaleca się skorzystanie z usług podmiotu zajmującego się świadczeniem tego rodzaju usług w ramach swojej działalności zawodowej.
4. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek, powstałych w wyniku:
4.1 uszkodzenia mechanicznego (fizycznego) Produktu, powstałego w trakcie jego eksploatacji, w tym w wyniku działania ognia, wysokich temperatur, wyładowań atmosferycznych, czynników chemicznych oraz siły wyższej,
4.2 zalaniu Produktów,
4.3 jakiejkolwiek ingerencji w Produkt lub urządzenia i okablowanie dokonanej przez Klienta lub osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej zgody electromobility.ONE,
4.4 nieprawidłowo działającej instalacji elektrycznej w miejscu podłączenia Produktu chyba, że nieprawidłowość w działaniu instalacji elektrycznej wynika z wady Produktu,
4.5 montażu Produktu dokonanego w sposób niezgodny z załączoną do niego instrukcją obsługi,
4.6 korzystania z Produktu w sposób niezgodny z załączoną do niego instrukcją obsługi,
4.7 dokonywania serwisów, przeglądów lub napraw wykonanych bezpośrednio przez Klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią na jego zlecenie, bez uprzedniej zgody electromobility.ONE.
5. Gwarancja nie obejmuje elementów i materiałów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu.
6. W przypadku naruszenia plomb zabezpieczających Produkt Klient traci uprawnienia gwarancyjne opisane w niniejszym Regulaminie.
7. Wady lub uszkodzenia Produktów ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone electromobility.ONE niezwłocznie po ich ujawnieniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich wykrycia.
8. Electromobility.ONE nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy:
8.1 Produkt nie działa lub działa w sposób nieprawidłowy z uwagi na awarie lub inne problemy operatorów sieci elektroenergetycznej lub występują inne zakłócenia w działaniu takiej sieci,
8.2 nie działa lub działa nieprawidłowo instalacja elektryczna pojazdu, do ładowania którego wykorzystywany ma być Produkt.
9. W przypadku, w którym pojazd do ładowania którego został użyty Produkt zostanie uszkodzony lub będzie wykazywał jakąkolwiek nieprawidłowość w jego działaniu, podmiot zaś, który dokonać ma naprawy przekaże Klientowi na jakimkolwiek etapie wykonywanych przez niego czynności informację, że dane uszkodzenie lub występujące nieprawidłowości w działaniu pojazdu wynikają lub mogą wynikać z działania Produktu, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania czynności naprawczych wykonywanych przez wzmiankowany podmiot oraz poinformowania electromobility.ONE o przekazanej przez podmiot dokonujący naprawy informacji.
10. Po przekazaniu przez Klienta do electromobility.ONE informacji, o której mowa w ust. 9, Klient zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, mających na celu umożliwienia dokonania weryfikacji przez electromobility.ONE , czy rzeczywiście dane uszkodzenie lub występujące nieprawidłowości w działaniu pojazdu wynikają lub mogą wynikać zdziałania Produktu. W przypadku rozbieżności pomiędzy wynikami weryfikacji dokonanej przez electromobility.ONE , a wynikami weryfikacji dokonanej przez podmiot dokonujący naprawy, zaistniałe wątpliwości Strony będą rozstrzygały na bieżąco.
11. W przypadku, gdy Klient przed zakończeniem naprawy nie poinformuje electromobility.ONE o informacji, przekazanej przez podmiot dokonujący naprawy, wskazującej że dane uszkodzenie lub występujące nieprawidłowości w działaniu pojazdu wynikają zdziałania Produktu oraz nie umożliwi electromobility.ONE dokonania odpowiedniej weryfikacji prawdziwości takiej informacji, electromobility.ONE nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Klienta w związku z wykonaną naprawą.

§ 9
WYKONYWANIE UPRAWNIEŃ GWARANCYCJNYCH

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przekazane na adres e-mail: info@electromobility.one i zawierać nazwę Klienta, jego dane kontaktowe, opis wady lub uszkodzenia oraz informacje o złożonym zamówieniu.
2. electromobility.ONE rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania i informuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego.
3. W przypadku, jeżeli na podstawie informacji przekazanych przez Klienta electromobility.ONE nie jest w stanie rozpatrzeć reklamacji, w terminie wskazanym w ust. 2 przekaże Klientowi dane adresowe, na które Klient zobowiązany będzie odesłać Produkt (wraz z kartą gwarancyjną) oraz wszelkie inne dane dotyczące sposobu zabezpieczenia oraz przekazania Produktu. Koszty przekazania reklamowanego Produktu ponosi Klient.
4. electromobility.ONE zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego Produktu w terminie 7 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgodnie z ust. 2 lub w terminie 7 dni roboczych od daty jego dostarczenia wraz z kartą gwarancyjną na adres wskazany zgodnie z ust. 3. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od zagranicznego dostawcy w celu należytego wykonania naprawy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
5. W przypadku, jeżeli występująca usterka lub wada jest objęta gwarancją, electromobility.ONE oprócz naprawienia lub wymiany uszkodzonego Produktu, zobowiązany jest do zwrotu Klientowi kosztów przesyłki, poniesionych przez niego zgodnie z ust. 3 powyżej.
6. W przypadku, w którym Produkt jest w pełni sprawny, a nieprawidłowości wynikały z przyczyn leżących po stronie innych czynników (usterka pojazdu, sieci itp.), a także w przypadku jeżeli wady lub usterki Produktu nie są objęte gwarancją, electromobility.ONE niezwłocznie przekaże odpowiednią informację Klientowi.
7. Jeżeli Produkt pomimo jego przekazania przez Klienta zgodnie z ust. 3 jest w pełni sprawny lub wady i usterki nie są objęte gwarancją, electromobility.ONE zwróci Produkt Klientowi na jego koszt i ryzyko. Klient zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz electromobility.ONE dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 150 zł za przeprowadzenie diagnostyki Produktu.
8. W przypadku wystąpienia wad lub usterek Produktu nie objętych gwarancją, Klient w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania o tym informacji zgodnie z ust. 6, może zwrócić się do electromobility.ONE o wykonanie odpowiednich działań naprawczych, za odrębnym wynagrodzeniem. electromobility.ONE w terminie 5 dni roboczych od otrzymania odpowiedniego wniosku Klienta zobowiązany jest do przekazania informacji o kosztach oraz zasadach wykonania naprawy takiego Produktu. Klient zobowiązany jest do przekazania informacji do electromobility.ONE o akceptacji lub braku akceptacji kosztów i zasad wykonania naprawy w terminie 3 dni roboczych od uzyskania kosztów i zasady wykonania naprawy. Naprawa zostanie podjęta po zaakceptowaniu przez Klienta kosztów i zasad naprawy. W przypadku nie złożenia przez Klienta wniosku o którym mowa w zdaniu 1 lub braku akceptacji kosztów i zasad wykonania naprawy w zakreślonym terminie, zastosowanie będą miały zapisy ust. 6 powyżej (o ile Produkt został przekazany do electromobility.ONE).

§ 10
LICENCJA

1. Z chwilą nabycia Produktu Klient uzyskuje prawo do korzystania z oprogramowania w nim zainstalowanego, w zakresie zgodnym z celem i przedmiotem zawartej umowy (Licencja). W przypadku nabycia dodatkowego oprogramowania do monitorowania i optymalizacji kosztów, Klient uzyskuje prawo do jego wykorzystywania z chwilą uiszczenia z tego tytułu odpowiedniego wynagrodzenia na rzecz electromobility.ONE.
2. Udzielona Klientowi Licencja nie obejmuje uprawnienia do:
2.1 modyfikowania oprogramowania w jakimkolwiek zakresie i w jakimkolwiek celu,
2.2 usuwania lub modyfikowania znaków towarowych electromobility.ONE, ani żadnych innych,|
2.3 wykorzystywania oprogramowania w jakichkolwiek innych celach niż określone w Regulaminie,
2.4 dokonywania analizy odtwórczej (reverse engineering),dekompilacji lub deasemblacji oprogramowania, w tym rekonstruowania kodu źródłowego.
3. Jakiekolwiek przekroczenie zakresu dozwolonego korzystania z oprogramowania powoduje powstanie po stronie electromobility.ONE prawa dochodzenia od Klienta:
3.1 zaniechania dalszych naruszeń zakresu Licencji,
3.2 usunięcia skutków naruszenia Licencji,
3.3 naprawienia na zasadach ogólnych szkody powstałej na skutek naruszenia Licencji poprzez zapłatę odszkodowania oraz wydania uzyskanych korzyści.
4. Licencja oprogramowania stacji ładującej jest wyceniana indywidualnie na podstawie indywidualnego zgłoszenia, dlatego nie jest objęta możliwością opłacenia kartą płatniczą.
5. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: info@electromobility.one

§ 11
DANE OSOBOWE ORAZ ICH WYKORZYSTANIE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest electromobility.ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 80 / F35, 00-175 Warszawa; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800543, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223166585, REGON: 384181550; electromobility.ONE prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Klientów.
2. Z electromobility.ONE można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem electromobility.ONE, Al. Jana Pawła II 80 / F35, 00-175 Warszawa, lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: info@electromobility.one
3. podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest:
3.1 rzetelna realizacja zobowiązań wynikających z zawartej umowy, realizacja zamówień, dostarczenie Produktów oraz ewentualne rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych i gwarancyjnych;
3.2 wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na electromobility.ONE, polegającego na konieczności prowadzenia rzetelnej dokumentacji księgowo – finansowej;
3.3 art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. niezbędność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez electromobility.ONE, takich jak oferowanie usług o jak najwyższym standardzie, a także przekazywanie informacji o electromobility.ONE oraz o prowadzonej przez niego działalności, w tym przygotowanie wyceny dotyczącej Montażu. 

4. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:
4.1 umożliwienia zakupu Produktów, realizacja zamówień, rzetelne wywiązania się z umowy, w tym realizacji płatności oraz rozpatrywania reklamacji,
4.2 przedstawienia oferty dotyczącej świadczonych przez electromobility.ONE usług lub oferowanych Produktów oraz usług (w tym Montażu), a także informacji o wprowadzanych nowych rozwiązaniach,
4.3 przekazywanie informacji oraz komunikatów o charakterze marketingowym,
5. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Klienci posiadają prawo do:
– żądania od electromobility.ONE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez przekazanie wniosku za pośrednictwem danych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy oraz niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów electromobility.ONE, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem zawartej umowy oraz upływu terminu, w którym organy administracji publicznej mogą wszcząć postępowanie administracyjne związane ze wzmiankowaną umową, a także do czasu zakończenia prowadzenia przez electromobility.ONE działań polegających na oferowaniu produktów i usług oraz działań o charakterze marketingowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności electromobility.ONE.

§ 12
DODATKOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA

1. Electromobility.ONE ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie działań opisanych w Regulaminie.
2. Electromobility.ONE zastrzega sobie prawo do:
2.1 okresowego wyłączania dostępności Witryny w celu jej rozbudowy lub konserwacji,
2.2 sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Witryny, bez podania przyczyn,
2.3 do wykorzystywania Witryny do prowadzenia działalności reklamowej, w tym zamieszczania w Witrynie reklam.
3. Klient ma obowiązek zapoznać się dostarczonym Produktem przed potwierdzeniem jego odbioru.
4. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Produktu (oraz ewentualnych towarów lub usług dodatkowych) bez podania przyczyn, realizowane poprzez złożenie electromobility.ONE stosownego oświadczenia na piśmie (przy czym wystarczające jest przekazanie skanu pisma na adres: info@electromobilityone.pl) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed jego upływem.
5. W przypadku realizacji przez Klienta uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 zwrot uiszczonej ceny, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz ust. 7, następuje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia przez electromobility.ONE. Electromobility.ONE dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Odstąpienie od umowy przez konsumenta nie rodzi po jego stronie kosztów, z poniższymi zastrzeżeniami.
6. W przypadku realizacji prawa odstąpienia Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy electromobility.ONE potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy, a rzeczy zwróconej.
7. Klient ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem Produktu w związku z odstąpieniem od umowy. 

8. W przypadku wykonania Montażu Klient traci uprawnienia do odstąpienia od zawartej umowy, o których mowa w ust. 4 powyżej.
9. Konsument posiada możliwość skorzystania z poza sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

§ 13
SIŁA WYŻSZA

1. Electromobility.ONE nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli przyczyną nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań jest działanie siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się nadzwyczajne, niezależne od woli electromobility.ONE zdarzenia, których w momencie zawierania umowy nie można było przewidzieć oraz których wystąpieniu nie można było zapobiec przy użyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, tj. w szczególności: powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, przestój spowodowany wprowadzeniem ograniczeń lub środków, podejmowanych w związku z lub w celu przeciwdziałania zjawisko mu znanym przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji państwowej za pandemię albo epidemię.
2. Electromobility.ONE zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Klienta o wystąpieniu, przewidywanym czasie trwania, proponowanym sposobie postępowania i ustąpieniu siły wyższej.
3. Electromobility.ONE wraz z Klientem ustali nowe warunki wykonania zamówienia, uwzględniające w szczególności odpowiednie przesunięcie terminu wykonania, niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej.

§ 14
KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, w całości lub w części – nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony powinny zastąpić takie postanowienie innym postanowieniem wynegocjowanym w dobrej wierze, które, na ile jest to możliwe, osiąga pierwotny cel ekonomiczny Stron.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient może powoływać się w sporze z electromobility.ONE na zapisy niniejszego Regulaminu, jak również na wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Spory pomiędzy Stronami w pierwszej kolejności rozstrzygane będą przez Strony w drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, Strony poddają rozstrzygnięcie sporu pod orzecznictwo sądu właściwego według przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

© by electromobility.ONE sp. z o.o., 2023

Produkt został dodany do porównania

Produkt został usunięty z porównania

Produkt znajduje się w porównaniu

W porównaniu znajduje się za dużo produktów